Sport en bewegen in de buurt

Sociaal domein

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Sinds 2015 zijn (onderdelen van) de AWBZ, het participatiebeleid en de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze decentralisatie van het sociaal domein is voor gemeenten een enorme uitdaging. Bij de uitvoering van deze wetten wordt gedacht vanuit één nieuwe visie. Daarbij ligt de nadruk op:

  • eigen kracht en verantwoordelijkheid
  • het vinden van oplossingen dichtbij huis
  • preventie door vroegtijdige signalering

De sport- en beweegsector kan een bijdrage leveren aan het succes van deze grootscheepse beleidstransitie en deze nieuwe visie. Je kunt de sportvereniging bijvoorbeeld zien als een community of mini-samenleving die zeer geschikt is voor verschillende verbindingen met het domein werk. Als een sportvereniging een 'Open Club' is of wil zijn, dan kunnen zij een rol spelen bij het begeleiden van 'kwetsbare burgers'. Door sport- en beweegaanbod voor deze doelgroepen aan te bieden, maar ook door hen te begeleiden bij het doen van vrijwilligerswerk of andere dagbestedingstrajecten. Ook het openstellen van de accommodatie van een sportvereniging kan een bijdrage leveren aan de transities. Buurtsportcoaches kunnen een belangrijke rol spelen in het verbinden van sportverenigingen (en andere aanbieders) met andere sectoren. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij sociale wijkteams.

Laat u inspireren door deze voorbeelden: