Sport en bewegen in de buurt

Procedure Sportimpuls

 - Sport en Bewegen in de Buurt

ZonMw is beheerder van het aanvraag-, toewijzings- en verantwoordingsproces. NOC*NSF en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB) zijn betrokken als adviserende partijen.

Indienen Sportimpuls- aanvragen
Lokale sport- of beweegaanbieders kunnen volgens een vast format in Projectnet van ZonMw een aanvraag opstellen en indienen. De aanvraag dient te voldoen aan relevantie- en kwaliteitscriteria. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ZonMw:

Reguliere Sportimpuls aanvragen

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten aanvragen

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht aanvragen

Bij goedkeuring van een aanvraag wordt door ZonMw beoordeeld hoeveel budget de aanvrager daadwerkelijk krijgt. Er kan minimaal € 10.000,- en maximaal €80.000,- (inclusief BTW) aangevraagd worden. Cofinanciering is verplicht gesteld: minimaal 15% van het aangevraagde bedrag. Het budget is voor de opstartkosten van sport- of beweegaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten of dreigen te stoppen. De doorlooptijd van een Sportimpulsproject is 24 maanden.

Beoordeling Sportimpuls-aanvragen
Een speciaal samengesteld comité beoordeelt vervolgens de subsidieaanvragen die in behandeling worden genomen. Daarin zitten vakmensen met verstand van sport, beleid of een specifieke doelgroep. Elke aanvraag wordt door twee van deze vakmensen – onafhankelijk van elkaar – nauwgezet bekeken.  Als de twee meningen niet overeenkomen wordt de aanvraag door andere beoordelaars uit het comité besproken op een zogenaamde consensusvergadering. Hier worden beide visies nogmaals gewogen om consensus te bereiken voor het adviesoordeel aan de Sportimpuls-commissie.

In voorgaande ronden is het beschikbare budget ruim overvraagd en zijn alleen de beste en meest relevante subsidieaanvragen gehonoreerd.

Besluitbrief
Per brief worden de besluiten rondom honorering en afwijzing begin juli bekendgemaakt. Deze brieven worden verstuurd naar de bestuurlijk verantwoordelijke/hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag. Gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september.

Bekijk voor meer uitgebreide informatie het document Procedure beoordeling Sportimpuls.