Sport en bewegen in de buurt

Brede impuls combinatiefuncties, deelnemers 2017

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 6 december 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire gemeentefonds 2016 gepubliceerd. Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties.

De Brede impuls combinatiefuncties is een onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Voor 2017 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties. Het aantal fte wat gemeenten willen realiseren in 2016 is 2946. Het Rijk draagt hiertoe 40% bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Het impulsbudget 2017 is verhoogd met de jaarlijkse indexatie. Het aangevraagde aantal fte buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen is hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 136%. Gemeenten die in 2016 niet het aangevraagde aantal fte hebben gerealiseerd krijgen een lager deelnamepercentage toegekend en kunnen dit aantal niet ophogen. Een deel van de gemeenten declareert btw bij het BTW-compensatiefonds voor de inzet van buurtsportcoaches. Om die reden vindt over 2017 een afdracht plaats aan het BTW-compensatiefonds van € 760.000. Het bedrag is naar rato van de uitkering over de gemeenten in
mindering gebracht. Over de wijze van berekening en aanpassing van percentages voor 2018 zal in 2017 gecommuniceerd worden.

In bijlage 4.2-2 van de decembercirculaire gemeentefonds 2016 zijn de bedragen per gemeente opgenomen.