Sport en bewegen in de buurt

Decembercirculaire gemeentefonds 2015

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 14 december 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire gemeentefonds 2015 gepubliceerd.

Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties.

In bijlage 4.2-1 zijn de bedragen per gemeente opgenomen.

Downloads Decembercirculaire gemeentefonds 2015