Sport en bewegen in de buurt

Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties 2019 tm 2022

 - Sport en Bewegen in de Buurt

In het Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt meer aandacht gevraagd voor de betekenis die sport heeft voor Nederland. Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Het Kabinet zet zich in om de sport financieel en organisatorisch te versterken. Dit stelt minister Bruins in de kamerbrief van maart 2018. Dit is nader uitgewerkt in het Sportakkoord. Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Het aantal buurtsportcoaches wordt uitgebreid met 725 fte en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken van sport- en beweegaanbieders.

Downloads Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties...