Sport en bewegen in de buurt

Grenzeloos actief

 - Sport en Bewegen in de Buurt

logo GS met partners fc lc

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven dat iedereen makkelijk dichtbij huis moet kunnen sporten. Dat geldt ook voor mensen met een handicap. Omdat dit voor deze doelgroep nog niet vanzelfsprekend is, is nieuw beleid geformuleerd. Het nieuwe sport- en beweegbeleid heeft de titel Grenzeloos actief, maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk. Het programma bestaat uit vier sterk samenhangende pijlers. Per pijler zijn deels verschillende uitvoeringspartijen betrokken. De partijen zetten zich er voor in dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

  • Pijler 1 en 4: Regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en beweegaanbieders (MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht12 en NOC*NSF)
  • Pijler 2: Feiten en cijfers (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport (voormalig NISB en Stichting Onbeperkt Sportief), Sociaal en Cultureel Planbureau, Mulier Instituut en NOC*NSF)
  • Pijler 3: Meer aandacht binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt (ZonMw, Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), VSG en NOC*NSF)

Voor de uitvoering van dit beleid is 6,6 miljoen euro tot en met 2018 beschikbaar. 2 miljoen hiervan is bestemd voor voortzetting van de huidige vervoersregeling gehandicaptensport.

Een stuurgroep bestaande uit MEE Nederland, VSG, NOC*NSF, Sportkracht12 en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB) zorgt voor de monitoring en bijsturing van het programma. Met een jaarlijkse voortgangsrapportage zal de minister de Tweede Kamer informeren over de voortgang, het bereik en de uitkomsten van het programma.

Meer informatie op: www.grenzeloos-actief.nl