Sport en bewegen in de buurt

Profielen en competenties

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Buurtsportcoaches zijn lokaal actief in uiteenlopende settings voor diverse doelgroepen. Deze doelgroepen en de bijbehorende doelen die lokaal worden gesteld, bepalen voor een belangrijk deel wat je werkzaamheden zijn en met wie je hiervoor moet samenwerken. Daarom hebben we acht voorbeeld functieprofielen opgesteld voor onderstaande settings. De profielen zijn bedoeld om buurtsportcoaches, gemeenten en (andere) werkgevers te inspireren en ondersteunen bij de inzet van de buurtsportcoach. De profielen zijn per setting ingedeeld, maar uiteraard kan een combinatie van profielen gemaakt worden als de lokale context hierom vraagt.

De profielen zijn opgesteld en hieronder te downloaden voor onderstaande settings. In alle profielen worden twee niveaus onderscheiden: MBO / uitvoerend niveau en HBO / coördinerend niveau. Ook hiervoor geldt uiteraard dat de keuze lokaal gemaakt dient te worden en dat ook een combinatie van uitvoering en coördinatie mogelijk is.

Combifuncties Onderwijs heeft in 2013 voorbeeldprofielen voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen die de verbinding maken met onderwijs opgesteld: Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs.

Op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuur en Amateurkunst (LKCA) vind je een functieomschrijving van de cultuurcoach. 

Totstandkoming profielen
De profielen van de werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches (zie rapport ‘Aan de slag met de buurtsportcoach’, 2012) zijn als basis gebruikt voor deze voorbeeld functieprofielen. Daarnaast is het brede functieprofiel gebruikt dat is opgesteld voor het EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties).

De conceptversies van de acht functieprofielen zijn voorgelegd aan enkele werkgevers, experts en buurtsportcoaches die werkzaam zijn in de betreffende setting. Hun feedback is verwerkt in de profielen die hier te downloaden zijn.

Meer informatie en reacties
Voor meer informatie kun je terecht bij Marloes Aalbers (marloes.aalbers@kcsport.nl) of via info@sportindebuurt.nl. Reacties en aanvullingen op de profielen zijn ook erg welkom, daarmee kunnen wij de profielen weer verbeteren of actualiseren.