Sport en bewegen in de buurt

Procedure Buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties. Het Rijk stelt maximaal € 73,3 miljoen per jaar beschikbaar als decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor in principe 3.665 fte. De bestuurlijke afspraken over de combinatiefuncties werden vrijdag 29 juni 2018 ondertekend namens de bewindslieden van VWS, OCW en SZW en de voorzitter van het VNG-bestuur Jan van Zanen.

Voor 2019 is het aantal aangevraagde fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 134%.

Lees meer hierover in de decembercirculaire gemeentefonds 2018.

Alle gemeenten komen voor deelname in aanmerking. Gemeenten dienen een gemeentelijke deelnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Gemeenten kunnen meedoen voor 60, 80, 100, 120 of 140% van het toegewezen budget.

Een normbedrag van 50.000 euro per aangestelde fte buurtsportcoach wordt gehanteerd. De rijksoverheid keert 20.000 euro per fte uit aan gemeenten. Deelnemende gemeenten organiseren 60% cofinanciering vanaf het eerste jaar van deelname. De bedragen worden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven ’jongeren tot en met 17 jaar’ en ‘inwoners’ (elk voor 50%).